Podmínky ochrany osobních údajů při používání webové stránky

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LWi s.r.o., IČ 28304951 se sídlem Mlýnská 326/13, 60200 Brno (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Mlýnská 326/13, 60200 Brno
telefon: info@lwi.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při používání a používáním webových stránek správce uvedených níže.

2. Správce zpracovává vaši IP adresu a síťové identifikátory uložené v cookies.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na zajištění bezproblémového chodu technický prostředků a na zjištění počtu a zdrojů návštěvnosti webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezproblémového provozu webové stránky, zejména ochrana prostředků správce před nadměrným nebo nežádoucím využíváním a přehled o využívání technických prostředků, o počtu návštěvníků a zdrojích návštěv.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu 14 měsíců.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování webové prezentace a s tím související služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemcem osobních údajů ve třetích zemích je společnost Google za účelem poskytování cloudových a analytických služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména pravidelná kontrola bezpečnosti serverů, omezený přístup k technickým prostředkům a údajům a další související opatření.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěřečná ustanovení

1. Používáním webových stránek souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Webové stránky správce: